O Mnie

   Notariusz Ewa Mojsa, jako osoba zaufania publicznego po mianowaniu do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości w 1993 roku (po uprzednim odbyciu aplikacji notarialnej w Państwowym Biurze Notarialnym w Białymstoku oraz asesury prowadzi nieprzerwanie od 1993 roku swoją Kancelarię Notarialną, której siedziba mieści się w Białymstoku aktualnie pod adresem 15-099 Białystok ulica Legionowa Nr 10 lokal 201 (II piętro). Notariusz Ewa Mojsa dokonuje czynności, których rodzaj i zakres szczegółowo określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku (z późniejszymi zmianami) prawo o notariacie oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego. Swoją osobą i posiadaną wiedzą zapewnia poprawność wykonywania czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Czynności te to między innymi: akty notarialne (np. umowy: sprzedaży, darowizny, umowy o dożywocie, umowy o dział spadku i podział majątku, umowy zamiany, zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy), umowy o podział majątku wspólnego małżonków (po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej), umowy spółek, protokoły, oświadczenia o ustanowieniu fundacji, akty poświadczenia dziedziczenia; poświadczenia: poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Notariusz dokonuje sporządzenia aktu notarialnego, jeśli sporządzenia aktu notarialnego wymaga przepis prawa lub taka jest wola stron. Czynności notarialnych Notariusz Ewa Mojsa (jak to wynika z prawa o notariacie) dokonuje w siedzibie swojej Kancelarii Notarialnej, w wyjątkowych przypadkach (uzasadnionych okolicznościami i przewidzianych obowiązującym prawem przypadkach) czynności notarialne mogą być dokonane poza siedzibą Kancelarii Notarialnej (w domu klienta, w siedzibie firmy klienta) musi to być jednak uwarunkowane szczególnymi okolicznościami bądź jeśli wymaga tego charakter dokonywanej czynności prawnej. Poprzez kontakt telefoniczny z Kancelarią można uzyskać wstępną informację dotyczącą wymaganych dokumentów do dokonania danej czynności, ustalić termin spotkania celem złożenia w Kancelarii dokumentów do dokonania czynności i omówienia szczegółów czynności notarialnej, uzyskać informację w sprawie kosztów dokonania danej czynności (tj. wysokość wynagrodzenia notarialnego, wysokość opłat sądowych, wysokość należnych podatków).

KANCELARIA Notariusz EWY MOJSA FUNKCJONUJE od ponad 20 lat
(rok otwarcia 1993).